Home

Het ontstaan van de inmiddels per 21 november 2009 opgeheven "Familievereniging Van Aggelen en naamsverwanten".

Naamgenoten: Van Aggelen, van Achelen, van Aggele, van Aggel, van Achgel , van Achel, van Achgele, van Eggele en van Eggelen, die meer willen weten over hun voorouders konden terecht bij de Familievereniging 'Van Aggelen en naamsverwanten'.(nu middels deze website).
Het was een zelfstandige vereniging die in 1985 werd opgericht en was aangesloten bij de Nederlandse Genealogische Vereniging (N.G.V.), afd. Fam. organisaties.

De oorsprong van de Familie Van Aggelen.
Even na het midden van de veertiende eeuw (1376) vinden wij in het graafschap Loon in België de tot nu toe oudst vermelde 'Van Achel': Ghevart van Achel, die uit naam van een zekere Henken Franken verheffing doet van een leengoed. In 1389 vinden wij Ghevart van Achel terug in de protocollen van 's-Hertogenbosch in gezelschap van zijn zoon Henrick. In de 15e en 16e eeuw leefden voorname en rijke kooplieden, genaamd van Achelen, in de Zuidelijke Nederlanden en bekleedden generaties lang belangrijke openbare functies. Eén van de bekendste was Igram van Achelen, door keizer Karel V benoemd tot lid van de raad der Provincie Friesland en daarna door Philips II in 1570 aangesteld tot President. vervolgens werd hij lid van de grote Raad te Mechelen in België. Hij werd begraven in de St. Romboutskathedraal te Mechelen.

Het ontstaan van de Familievereniging.
In 1960 gingen vier mannelijke onderzoekers, geboren Van Aggelen, onafhankelijk en onwetend van elkaar op onderzoek uit naar hun voorouders. Door hun onderzoekingen kwamen zij elkaar tegen en men besloot krachten / gegevens te bundelen door het oprichten van een Familiecollectief met als doel het publiceren van een boek over de geschiedenis van 'Van Aggelen'. Op 30 oktober 1983 vond er een grote familiereünie plaats in Wageningen. Daar was de presentatie van het eerste boek Animum Rege.
Er werd tevens voorgesteld om een familievereniging op te richten. Op 23 januari 1985 werd de oprichtingsakte gepasseerd bij notaris H.M. Rits te 's-Hertogenbosch.

Wat deed de Familievereniging?
De vereniging hielt zich niet alleen bezig met genealogisch onderzoek, zij probeerden ook goederen die betrekking hadden op het geslacht Van Aggelen (en naamsverwanten!) bijeen te brengen.(Een deel is ondergebracht in het Gemeente archief van Wageningen).

Enkelen activiteiten waren:
Het zoeken, verzamelen van gegevens betreffende de familiestamboom.
Uitgeven van familieboeken  Animum Rege, Animum Rege II en Animum Rege III zijn reeds verschenen.
Uitbrengen van een familieblad.
Het organiseren van een jaarlijkse familiedag (vergadering met reünie).Deze dag werd steeds in een wisselende plaats gehouden.
Het uitbrengen van Familievaria.

Op de extra algemene leden vergadering van 21 november 2009 heb ik beloofd, de website met digitale stamboom in de lucht te houden en aan te vullen met alle informatie die ik nog krijg of zelf verkrijg via de vele internet archieven. Even voor de duidelijkheid ik ben geen doorgewinterde genealoog, maar iemand die het leuk vindt om te doen. Daarom graag aanvullingen en correcties met bewijs materiaal zoals kaarten, trouwboekjes enz. het mogen kopieën zijn of scan's per email, lukt u dat niet, opsturen mag altijd na het kopiëren/scannen stuur ik het weer retour.